محمد قاسمي

دکتر محمد قاسمی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی وجود دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

گزارشها در مرکز پژوهشهای مجلس

سال و محل تولد: 1349

تحصیلات: 

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران, 1374

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران, 1384