مهدی فیضی

دکتر مهدی فیضی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1359 در مشهد

تحصیلات: 

کارشناسی: مهندسی کامپیوتر، 1383

کارشناسی ارشد: مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، 1385

دکتری: اقتصاد از دانشگاه فرانکفورت آلمان، 1391