یکشنبه, 05 مرداد 1393 21:36

نهادهاي انتخاباتي و مشکل منبع مشاع در بودجه ريزي عمراني کشور

نوشته شده توسط

نویسندگان : سیدسعید ملک الساداتی , مصطفی سلیمی فر , محمدرضا لطفعلی پور , هادی قوامی

عنوان نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی : زمستان1393 , دوره3 , شماره12 , صفحه1_31

چکیده

اضافه برداشت از منابع بودجه براي اجراي سياست هاي منافع خاص، وقتي به يک الگوي رفتاري تبديل گردد، پديده اي را سبب مي شود که از آن تحت عنوان «مشکل منبع مشاع» نام مي برند. اين مقاله مشکل منبع مشاع در بودجه ريزي عمراني کشور را از زاويه نقش نهادهاي انتخاباتي به عنوان قواعد حاکم بر رفتار نمايندگان مجلس که در حقيقت يکي از مهم ترين گروه هاي تاثيرگذار بر تخصيص بودجه هستند، تحليل مي کند. پرسش اصلي تحقيق پيش رو اين است که ادغام حوزه هاي انتخابيه هر استان (استاني شدن انتخابات مجلس)، چه تاثيري بر انگيزه نمايندگان مجلس در پيگيري طرح هاي عمراني ملي و منطقه اي و به تبع آن مشکل منبع مشاع در بودجه ريزي عمراني خواهد داشت؟
براي تحليل مساله فوق در اين مقاله با استفاده از يک مدل بهينه يابي رياضي، ميزان انحراف تخصيص منابع از وضعيت بهينه اجتماعي، در شرايط قبل و بعد از استاني شدن انتخابات مجلس استخراج شده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که در مجموع با ايجاد اين تغيير نهادي: 1) مشکل منبع مشاع کاهش خواهد يافت؛ 2) انگيزه نمايندگان براي تدارک طرح هاي عمراني ملي افزايش خواهد يافت و 3) پاسخ گويي نسبت به حوزه هاي انتخابيه کاهش خواهد يافت.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: