طیب نیا، علی در دارایان

طیب نیا، علی در دارایان

دکتر علی طیب نیا

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

سایت شخصی علی طیب نیا

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1339 در اصفهان

تحصیلات:

          کارشناسی: اقتصاد دانشگاه تهران، سال 1364

          کارشناسی ارشد: اقتصاد دانشگاه تهران، سال1367

          دکتری: اقتصاد دانشگاه تهران، سال 1372