دوشنبه, 13 اسفند 1386 00:00

ارزيابي گذار اقتصادي تحت آموزه‌‌هاي نئوليبراليسم

جستارهاي اقتصادي بهار و تابستان 1388; 6(11):33-60.

 

دكتر سبحاني حسن، ملكي بهروز

 

از اواخر دهه 1970، با تغيير پارادايم غالب توسعه، بيشتر كشورها پيروي از سياست‌‌هاي اجماع واشنگتني را مورد توجه قرار دادند. بر اساس آموزه‌‌هاي اين رويكرد، با حذف نقش دولت،بازارها كارآيي اقتصادي را افزايش مي‌دهند؛ اما در عمل، كشور‌هايي كه اين سياست‌ها را دنبال نمودند، به دليل نبود زيرساخت‌ها و نهاد‌هاي لازم، با مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي زيادي رو به رو شدند.

 

در اين شرايط، به مرور افكار تجديدنظر طلبانه‌اي در ادبيات توسعه اقتصادي با عنوان اجماع پساواشنگتني شكل گرفت. اين رويكرد بر اساس نقطه ضعف‌هاي اجماع واشنگتني و درس‌هاي به دست آمده از تجربه كشورهاي مختلف در حال توسعه، به خصوص كشورهاي شرق آسيا و اروپاي شرقي توسعه يافت. در نتيجه، پارادايم جديدي در رابطه با توسعه اقتصادي و اجتماعي بنيان گذارده شد كه در آن دولت نقش مهمي در اصلاحات اقتصادي دارد.

 

بنابراين، اگر گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار، بدون در نظر گرفتن پيش‌نيازهاو ظرفيت‌هاي نهادي يك كشور صورت گيرد، باعث آشفتگي در اقتصاد خواهد شد.

 

واژه‌هاي كليدي: نئوليبراليسم اقتصادي، گذار اقتصادي، دولت

 

فایل pdf

 

منبع:sid.ir

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: