شنبه, 30 دی 1391 ساعت 22:12

مولفه هاي موثر در تحصيلات بيش از اندازه و بازده آن در ايران

عنوان نشریه:   تحقيقات اقتصادي :   زمستان 1392 , دوره  48 , شماره  4 ; از صفحه 23 تا صفحه 44 .

نویسندگان:  محسن ابراهيمي, علي اكبر قلي زاده, اميرحسين علي پور

چکیده:

در چند دهه اخير عرضه نيروي کار تحصيل کرده به بازار کار افزايش يافته که سبب پديدارشدن تحصيلات بيش از اندازه شده است. تحصيلات بيش از اندازه بالقوه پديده اي هزينه بر براي اقتصاد محسوب مي شود و اين ضرورت بررسي اين موضوع را نمايان مي کند. در اين مقاله سعي شده است با روش ميانگين تطابق تحقق يافته (RM)، به کمک کدهاي طبقه بندي مشاغل (ISCO) و با استفاده از داده هاي ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي خانوار سال 1382 و مدل لاجيت، معادلات مينسر و ORU به بررسي عوامل موثر در تحصيلات بيش از اندازه، کمتر از اندازه و بازده سال هاي تحصيل، تحصيلات بيش از اندازه و کمتر از اندازه بپردازيم. نتايج تحقيق با استفاده از مدل مينسر نشان دهنده نرخ بازده 8.5 درصد به ازاي هر سال آموزش است. همچنين، بازده تحصيلات به اندازه در مدل 11.5 ORU درصد، بازده هر سال تحصيلات بيش از اندازه برابر با 9.9 درصد و بازده هر سال تحصيلات کمتر از اندازه منفي 3.5 درصد به دست مي آيد.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: