کرمی، علیرضا در دارایان

کرمی، علیرضا در دارایان (0)

علیرضا کرمی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمینی شهر

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان، 1382

        دکتری: