چهارشنبه, 05 تیر 1392 ساعت 13:39

مدلسازي رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پويايي هاي اجتماعي

نویسندگان : جاوید بهرامی ، حبیب مروت

 عنوان نشریه: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ، تابستان 1392 ، دوره 21 ، شماره 66 ، از صفحه 143 تا صفحه 168.

چکیده:

شناسايي علل اصلي شکل گيري حباب سوداگرانه در بخش مسکن به دليل اهميت اين بخش در رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و رفاه خانوارها همواره مورد توجه بوده است. با وجود اينکه تقريبا توافق عمومي در مورد نقش انتطارات در شکل گيري حباب ها وجود دارد، اما مطالعات اندکي به مدلسازي آن پرداخته اند. در اين تحقيق تلاش شده است تا با استفاده از رهيافت اقتصاد مبتني بر عوامل و با فرض ناهمگن بودن انتظارات عوامل در مورد تغييرات آتي قيمت ها و وجود پويايي هاي اجتماعي، نحوه شکل گيري حباب و فروپاشي آن در قيمت مسکن تهران مدلسازي شود. از شاخص فصلي قيمت حقيقي مسکن تهران براي مدلسازي و شبيه سازي تجربي رونق و رکود مسکن در دوره (1387-1384) استفاده شده است. نتايج مدلسازي نشان مي دهد که وجود نااطميناني در مورد تغييرات آتي قيمت از يک سو و انتظارات ناهمگن تقاضاکنندگان مسکن در مورد آن از سوي ديگر از طريق ايجاد پويايي هاي اجتماعي بين تقاضا کنندگان مي تواند شکل گيري حباب سوداگرانه در مسکن تهران را توضيح دهد.

                                                                     « متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: