دوشنبه, 13 ارديبهشت 1400 23:04

كتاب پویایی تغییرات نهادی در اقتصادهای درحال گذار: مفاهیم، نظریه ها و سازوکارها

نوشته شده توسط

معرفی اجمالی کتاب

پویایی تغییرات نهادی در اقتصادهای درحال گذار: مفاهیم، نظریه ها و سازوگارها

دکتر نظام الدین فقیه، دکتر علی حسین صمدی

 

 

Faghih,Nezameddin, Samadi, Ali Hussein (Editors) 2021 "Dynamics of Institutional Change in Emerging Market Economies: Theories, Concepts and Mechanisms", Springer Nature Switzerland AG , DOI:10.1007/978-3-030-61342-6, Series ISSN:1431-1933,

 

 https://www.springer.com/gp/book/9783030613419

 

 

داگلاث نورث پس از حدود 50 سال تحقیق درباره نهادها و دریافت جایزه نوبل می گوید:

 "چیزهای زیادی درباره نهادها می دانیم، اما آنچه نمی دانیم این است که نهاد ها چگونه تغییر پیدا می کنند".

این کتاب در راستای این جمله به رشته تحریر درآمده است.

?سوالات متعددی درباره نهادها قابل طرح است:

 نهاد چیست؟

کیفیت نهادی چگونه قابل اندازه گیری است؟

آیا نهادها تغییر می کنند یا خیر؟

تغییر به  چه معنا است: بهبود یافتن، زوال پیدا کردن، ایجاد نهادهای جدید و یا حذف آنها (نهاد زدایی)؟

درصورت تغییر، این تغییرات بطئی و کند است و یا سریع؟

از طریق چه سازوکارهایی می توان این تغییرات را ایجاد کرد؟

 

اینها بخشی از سوالاتی است که متخصصین اقتصاد نهادی در طی سالیان گذشته تلاش کرده اند تا بدان ها پاسخ دهند. برای برخی از این سوال ها پاسخ روشنی داده نشده است و همچنان یک فضای پژوهشی باز محسوب می شود.

کتاب حاضر به دنبال مطالعه و تشریح عوامل درون زا و برون زای پویایی های تغییر نهادی برای درک مسیرهای تکاملی مختلف جوامع مختلف به ویژه کشورهای درحال گذار است.

 هدف این مجموعه تشریح مفاهیم، نظریه ها و سازوکارهای تغییر نهادی است. همچنین نقش انرژی (به ویژه نفت) در ایجاد تغییرات نهادی در ایران و برخی کشورهای نوظهور بررسی شده است.

 

این کتاب می خواهد با مطرح کردن انواع نهادها (حقوقی - اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی) و تغییر نهادی ، بررسی پویایی های درون زا و برون زای تغییر نهادی ، و ایجاد پیشرفت آن در طول زمان و وابستگی به مسیر ، برای ردیابی و درک مسیرهای مختلف تکاملی جوامع، یک شکاف مهم تحقیقاتی را پر کند.

در این راستا، در فصل های این کتاب، مباحث زیر به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است.

تعریف نهادها و تغیرات نهادی

نظریه های تغییر نهادی

علل تغییر نهادی

چارچوب های رفتاری تغییر نهادی

سازوکار تغییر نهادی

اهمیت درآمد نفت در فرایند تغییرات نهادی

موانع نهادی گذار به حاکمیت طبیعی

کیفیت نهادی و شاخص های اندازه گیری آن

امنیت انرژی و کیفیت نهادی

 

 

این کتاب شامل 14 فصل است و به سه قسمت تقسیم شده است.

قسمت اول شامل پنج فصل بوده و به تشریح مفاهیم ، نظریه ها و پویایی تغییرات نهادی پرداخته شده است.

قسمت دوم شامل پنج فصل بوده و به سازوکارهای تغییر نهادی تمرکز دارد.

بخش III شامل سه فصل بوده و به مسائل مربوط به نقش انرژی در ایجاد و تغییر در پرداخته است.

 

 

کتاب حاضر به دنبال مطالعه و تشریح عوامل درون زا و برون زای پویایی های تغییر نهادی برای درک مسیرهای تکاملی مختلف جوامع مختلف به ویژه کشورهای درحال گذار است.

هدف این مجموعه تشریح مفاهیم، نظریه ها و سازوکارهای تغییر نهادی است. همچنین نقش انرژی (به ویژه نفت) در ایجاد تغییرات نهادی در ایران و برخی کشورهای نوظهور بررسی شده است. در این راستا، در فصل های این کتاب، مباحث زیر به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است:

 

 1. Defining institutions and institutional changes
 2. Institutional change theories
 3. The causes of Institutional change
 4. Institutional change behavioral frameworks
 5. Mechanism of Institutional change
 6. The importance of oil revenues in the process of institutional change
 7. Institutional barriers to transition from a Natural State
 8. Institutional quality and its measurement indicators
 9. Energy security and Institutional quality

 

 

این کتاب در سه بخش با جزییات زیر تنظیم شده است.

 

 1. Introduction

Nezameddin Faghih, Ali Hussein Samadi

 

Part I: Theories and Concepts

 1. Dynamics of Institutional Change within the Group of Twenty (G20) and the European Union, and an Assessment of Brexit Impact: A Taxonomic Study
 2. Overview of Institutional Change Contexts and Dynamics
 3. Institutions and Institutional Change: Concepts and Theories
 4. Understanding Institutions and Revisiting the Theories of Institutional Change
 5. Measuring Institutional Quality: A Review

 

Part II: Mechanisms of Institutional Change

 1. Institutional Change: Evidence from Some Emerging Market Economies
 2. Social Media: Harbinger of Institutional Change and its impact on Branding
 3. Does Economic Globalization Have a Similar Effect on Governance for All Countries in the World?
 4. Public Administration Reforms in the Emerging Markets Era

Nazak Nobari

 1. Exploring the Emergence of Industrial Revolution 4.0: A journey to Higher Education 4.0

Farzaneh Yarahmadi

 

Part III: Energy and Institutional Change

 1. De Jure and De Facto Power of Oil and Institutional Change in Modern Iran: A Critical Historicism Analysis (1900-1979)
 2. Examining Institutional Barriers to Transition from a Natural State in Iran During 1941-1979
 3. Does Energy Security Affect Institutional Quality? Empirical Evidence from Emerging Economies

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: