یکشنبه, 19 مرداد 1393 ساعت 18:56

بررسي رابطه بين نوسانات درآمدهاي نفتي و اندازه دولت بر سرمايه اجتماعي در ايران

عنوان نشریه:   اقتصاد و الگو سازي (اقتصاد) :   1393 , دوره  5 , شماره  19-20 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .

نویسندگان:  اباذر كريمي راهجردي, محسن رناني, مصطفي عمادزاده, سيدكميل طيبي

چکیده:

در اين مقاله، تاثير اندازه دولت و نوسانات درآمدهاي نفتي بر سرمايه اجتماعي تحليل شده است. به اين منظور، شاخص اندازه گيري سرمايه اجتماعي براساس مطالعات انجام شده تعريف شده است. اعتماد به عنوان اصلي ترين جزء و شاخص نشان دهنده سرمايه اجتماعي، در بيشتر تعاريف و شاخص ها وجود دارد. در اين مقاله، به روش فوکوياما (1997)، از وجود ناهنجاري به عنوان شاخص نشان دهنده نبود يا تخريب سرمايه اجتماعي استفاده شده است. درنتيجه سرمايه اجتماعي بصورت ميانگين دو شاخص سرانه پرونده هاي قضايي (شامل چک هاي برگشتي)، و سرانه حقيقي مطالبات غيرجاري سيستم بانکي (شامل معوقات) از بخش خصوصي تعريف شده است. هردو متغير بين صفر و يک نرمال سازي شده اند. براساس شاخص ساخته شده و در دوره مورد بررسي (1362 الي 1390) روند سرمايه اجتماعي در ايران نزولي بوده است. برآورد تابع سرمايه اجتماعي به روش ARDL با متغيرهاي توضيحي اندازه دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي و نوسانات درآمدهاي نفتي (قدرمطلق انحراف از ميانگين که بين صفر و يک نرمال سازي شده است) نشان مي دهد اندازه دولت به عنوان شاخص نشان دهنده آزادي هاي سياسي و اجتماعي و نوسانات درآمدهاي نفتي، هر دو داراي اثر معني دار و کاهنده يا تخريب کننده بر سرمايه اجتماعي هستند.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: