دوشنبه, 09 تیر 1393 22:35

مقايسه کارايي نسبي مکانيزم حراج پرداخت بر مبناي پيشنهاد با مکانيزم قيمت تسويه کننده بازار در بازارهاي برق

نویسندگان: جمشید پژویان ، تیمور محمدی ، فرامرز اتباعی

عنوان نشریه: اقتصاد انرژی ایران ( اقتصاد محیط زیست و انرژی ) : تابستان 1393 ، دوره 3 ، شماره 11 ، از صفحه 91 تا صفحه 130. 

چکیده:

مکانيزم هاي حراج پرداخت بر مبناي پيشنهاد و قيمت تسويه کننده بازار رايج ترين مکانيزم هاي حراج مورد کاربست در بازارهاي برق دنيا به شمار مي روند. هدف مقاله حاضر مقايسه کارايي توليد، کارايي کل و متوسط قيمت انتظاري بازار در شرايط عدم تقارن اطلاعات بازيگران نسبت به هزينه نهايي بازيگر رقيب، تحت برقراري هر کدام از مکانيزم هاي مزبور است. در اين راستا براي بررسي مقايسه اي مکانيزم هاي حراج پرداخت بر مبناي پيشنهاد و قيمت تسويه کننده بازار - با توجه به ساختار بازار برق ايران- مدلي شامل دو بازيگر با اطلاعات کامل نسبت به هزينه نهايي خود و اطلاعات ناقص در رابطه با هزينه نهايي حريف، طراحي و نتايج حاصله در رابطه با هر کدام از مکانيزم ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. با فرض پيروي تابع اطلاعات بازيگران از تابع توزيع نرمال، نتايج حاصله حاکي از آن است که گرچه کارايي توليد در هر کدام از مکانيزم ها معادل هم است، اما مکانيزم حراج قيمت تسويه کننده بازار، متوسط قيمت انتظاري کمتر و کارايي کل بيشتري را در مقايسه با مکانيزم حراج پرداخت بر مبناي پيشنهاد به همراه دارد.

                                                                          « متن کامل »

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: