پنج شنبه, 28 شهریور 1392 11:25

واکاوي مولفه هاي شهر زيارتي مطلوب (مورد مطالعه شهر مشهد)

نویسندگان: مژگان عظيمي هاشمي, فائزه اعظم کاري, جعفر خيرخواهان, مژگان ثابت تيموري, سعيد شريعتي

 

عنوان نشریه: مطالعات شهر ايراني اسلامي :   تابستان 1392 , دوره  - , شماره  12 ; از صفحه 59 تا صفحه 70 .

چکیده:

اين نوشتار در مقام واکاوي مولفه هاي شهر زيارتي مطلوب با تاکيد بر شهر مشهد مي باشد. به لحاظ مفهومي مدل شهر زيارتي مطلوب شامل ابعاد و شاخص هاي چندگانه محيطي و کالبدي، اقتصادي، مديريتي و سياست گذاري و اجتماعي - فرهنگي است. در اين مطالعه، ترکيبي از روش هاي اسنادي، بحث گروهي، تحليل ثانويه، پيمايش محدود، تحليل سلسله مراتبي (تصميم گيري چندگزينه اي به شيوه فازي) به کار گرفته شد. به لحاظ مفهومي مدل شهر زيارتي مطلوب، نظامي داراي تعادل است که داراي چهار کارکرد اصلي تطابق با محيط، دستيابي به هدف، انسجام اجتماعي و پايداري الگوهاي فرهنگي توسط خرده نظام هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي شهر است و رابطه درون و بين هر يک از خرده نظام ها با الگوي تعادلي و نفوذ متقابل، زمينه حفظ و پايداري سيستم را فراهم مي سازد. مولفه هاي اصلي و شاخص هاي پيشنهادي در فرآيند مطالعات نظري و بررسي تجارب جهاني در ارائه شاخص هاي مطلوب (در وجوه متفاوت)، پس از مصاحبه با کارشناسان و مديران اصلاح شد و در نهايت پس از جمع بندي ديدگاه ها و به کارگيري تکنيک تحليل عاملي تاييدي برخي از شاخص هاي اوليه حذف يا ادغام شدند و برخي تغيير يافتند. در نهايت، براي چهار بعد اصلي در مجموع بيست مولفه و صد شاخص برگزيده شد.

« متن کامل »

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: