یکشنبه, 03 مهر 1390 15:31

مزایا و محدودیت های شاخص متعارف عمق مالی

نوشته شده توسط

نویسندگان: سید رضا عظیمی سجاد ابراهیمی

منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال یازدهم مرداد و شهریور 1390 شماره 5 و 6
 
چكيده
یکی از مهم ترین و متعارف ترین شاخص هایی که برای بررسی سطح توسعه مالی یا به عبارت دیگر عمق مالی مورد استفاده قرار می گیرد نسبت پول به تولید است. این مقاله ماهیت این شاخص، رابطه این شاخص با تورم و انتقادات وارده به این شاخص را بررسی می کند. بررسی تجربی این شاخص برای کشور ایران در دوره (1386-1353) و مقایسه با شاخص های جامع توسعه مالی نشان می دهد علیرغم اینکه شاخص برخی از واقعیت های روند توسعه مالی را در کشور نشان می دهد نمی توان تمام تغییرات در توسعه و تعمیق مالی را از طریق آن رصد کرد.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: