پدرام سلطانی

دکتر پدرام سلطانی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 14 مهر 1348 در زاهدان

تحصیلات:

پزشکی ازدانشگاه تهران، 1374

MBA از دانشگاه منچستر