یکشنبه, 09 تیر 1392 22:54

پيش بيني مقدار تقاضاي نفت خام در ايران با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN) و مدل ARMAX

نویسندگان: محمدقلی یوسفی ، تیمور محمدی ، نوید معرف زاده

عنوان نشریه: اقتصاد انرژی ( اقتصاد محیط زیست و انرژی ) : تابستان 1392 ، دوره 2 ، شماره 7 ، از صفحه 147 تا صفحه 170

چکیده:  

هدف تحقيق مدل سازي و پيش بيني تقاضاي نفت در ايران با استفاده از روش، شبکه عصبي مصنوعي (ANN)، مي باشد. در مقاله تلاش شده تا يافته هاي تحقيق با استفاده از مدل مذکور با مدل ARMAX مقايسه گردد تا ميزان دقت پيش بيني شبکه عصبي مورد ارزيابي علمي قرار گيرد. نتيجه مطالعه نشان مي دهد که مدل شبکه عصبي مصنوعي از دقت بيشتري در پيش بيني تقاضاي نفت خام ايران برخوردار است. همچنين در اين مقاله متغيرهاي تعيين کننده تقاضاي نفت خام در کشورهاي منتخب عضو اوپک مورد مقايسه قرار گرفت تا مشخص گردد که آيا عوامل تعيين کننده تقاضاي نفت خام ايران در ساير کشورها نيز مشابه است؟ براي اين کار از ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن استفاده شده است، نتايج حاصل نشان مي دهد مقدار اين ضريب براي کشور هاي منتخب نسبت به ايران نزديک به يک است که بر آن دلالت مي کند که، متغيرهاي استفاده شده در اين تحقيق در ساير کشورهاي مشابه نتايج يکساني بدست داده است. در نتيجه مي توان آنها را براي پيش بيني مقدار تقاضاي نفت خام متغيرهاي کليدي در نظر گرفت.

                                                                    « متن کامل »

 

موارد مرتبط