پنج شنبه, 13 ارديبهشت 1386 00:00

ارزيابي عملکرد مدل هاي پيش بيني بي ثباتي قيمت نفت

 

ابريشمي حميد, مهرآرا، محسن, آريانا، ياسمين، تحقيقات اقتصادي،بهار 1386; -(78):1-21.

 

 شواهد موجود نشان مي دهد كه قيمت نفت خام يك گامتصادفي است به طوري كه بهترين پيش بيني از قيمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبلمي باشد. اما بررسي سري زماني روزانه قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمديت (WTI)، ازسال 1990 الي آخر نيمه اول سال 2005 نشان مي دهد كه اين سري داراي نوسان خوشه اياست كه به طور معمول نمي توان آن را در پيش بيني ها ناديده گرفت و يا حذف نمود. بههمين دليل مساله اصلي در اين تحقيق پيش بيني بي ثباتي (واريانس شرطي) قيمت نفت خاممي باشد. براي اين منظور از خانواده مدل هاي اتورگرسيو واريانس ناهمسان شرطي (ARCH) استفاده نموديم كه با استفاده از معيارهاي عملكرد پيش بيني مورد ارزيابي قرارگرفتند. با توجه به نتايج به دست آمده مدل هاي(GARCH) و (TGARCH) عملكرد بهترينسبت به سايرمدل هاي واريانس شرطي در رابطه با پيش بيني بي ثباتي قيمت نفت خامدارند. به علاوه پديده موسوم به اثرات اهرمي در بازار نفت مشاهده مي شود.

 

كليد واژهقيمت نفت خام، بي ثباتي(Volatility)، واريانس شرطي، پيش بيني، مدل هاي GARCH, ARCH

 

فایل pdf

 

منبع: sid.ir

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: