چهارشنبه, 22 فروردين 1380 00:00

تقاضاي صادرات در اقتصاد ايران با رويكرد نوين

 

 

 

 

پژوهشنامه بازرگاني بهار 1380; 5(18):69-107.

ابريشمي حميد 

 

مقاله حاضر، عرضه و تقاضاي صادرات در اقتصاد ايران را مبتني بر يك الگوي VAR هم انباشته كننده ساختاري و روش تجزيه هاي واريانس و توابع عكس العمل آني، مورد بررسي قرار ميدهد. نتايج حاصله نشان ميدهند كه تحولات صادرات را ميتوان در اقتصاد ايران مبتني بر تئوريهاي استاندارد توضيح داد. نتايج برآورد دستگاه هم انباشته كننده ساختاري و شناسايي فضاي هم انباشتگي مالي حاكي از آن هستند كه متغير صادرات در بردار تقاضا معني دار نميباشد كه احتمالا، بالا بودن كشش قيمتي تقاضاي صادرات ايران را در بازارهاي جهاني منعكس مي سازد. لذا، ايران براي اكثر اقلام صادراتي خود يك كشور بزرگ و تعيين كننده قيمت محسوب نميشود. نوسانات عرضه صادرات غيرنفتي بارويكرد مازاد قابل صدور، سازگار است . قيمت نسبي صادراتي، عرضه را با كششي نزديك به واحد در بلندمدت متاثر ميسازد. اهميت نرخ حقيقي ارز در نوسانات صادرات به مراتب بيشتر از ساير شاخصهاي نرخ ارز و قيمت صادراتي است. بنابراين، تغيير نرخهاي اسمي ارز تنها زمانيكه قيمت كالاهاي قابل تجارت به غيرقابل تجارت را متاثر سازد، اثرات تعيين كننده اي بر صادرات غيرنفتي خواهد داشت . الگوي واكنش صادرات غيرنفتي به سياستهاي تشويقي، نشان ميدهد كه افزايش صادرات ناشي از رشد بهره وري نبوده است. علاوه بر قيمت هاي نسبي، ظرفيت توليدي و تا اندازه كمتري واريانس نرخ ارز نيز عرضه صادرات را متاثر ساخته اند.

 

فایل pdf

 

منبع: sid.ir

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: