×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
شنبه, 21 تیر 1393 13:40

نقش هزينه هاي مبادله در رقابت پذيري صنعت فولاد (مطالعه موردي شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

عنوان نشریه:   مطالعات اقتصادي كاربردي :   زمستان 1393 , دوره  3 , شماره  12 ; از صفحه 203 تا صفحه 220 نویسندگان:  احمد گوگردچيان, هادي اميري, سيدكميل طيبي, حميده خوشايند

چکیده:

يکي از دغدغه هاي مهم اقتصادي کشور که در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادي- اجتماعي نيز تبلور يافته گسترش تجارت و حضور موثر و پاياپاي در اقتصاد جهاني است. اما همواره اين نکته مطرح بوده که چگونه مي توان قدرت رقابت با رقباي خارجي را کسب يا ارتقا بخشيد. چنان چه بتوان ريشه هاي عدم رقابت پذيري و عوامل تشکيل دهنده و موثر بر رقابت پذيري را شناسايي نمود، مي توان راهکارهايي در جهت افزايش قدرت رقابت پذيري در شرکت هاي فعال در فضاي کسب وکار کشور پيشنهاد نمود. صنعت فولاد، به عنوان يک صنعت مادر، در توسعه اقتصادي و پويايي هر کشور نقش موثر ايفا مي کند. از اين رو، بررسي وجود يا عدم وجود مزيت نسبي در اين صنعت امري لازم است. يکي از عواملي که به واسطه افزايش قيمت هاي تمام شده بر رقابت پذيري تاثير گذار است هزينه هاي مبادله است، لذا يکي از اهداف سياست هاي رقابتي بنگاه ها کاهش هزينه هاي مبادله است که اثر خود را در کاهش قيمت ها نشان مي دهد. نمونه مورد بررسي در اين تحقيق شرکت فولاد مبارکه است و براي پاسخگويي به سوالات تحقيق از شاخص هزينه منابع داخلي (DRC) استفاده شده است.

نتايج به دست آمده از اين تحقيق براي سال 1390 نشان مي دهد که اين شرکت در حال حاضر در هر سه گروه محصول منتخب (گرم و اسيدشويي، سرد و پوشش دار و ساير) داراي مزيت نسبي است ولي کاهش هزينه مبادله به طور متوسط بيشترين تاثير را در تغييرات شاخص هزينه منابع داخلي، در محصولات سرد و کمترين ميزان تغييرات را در محصولات گرم واسيدشويي دارا مي باشد.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: