جمعه, 21 شهریور 1399 17:10

محمود اولاد: آقای دولت (حاکمیت بهتر است!)

نوشته شده توسط

محمود اولاد

شما از من مالیات کسر میکنید و متعهد هستید در مقابل مالیات اخذ شده، خدمات شایسته و مناسب ارائه دهید. تخصیص بودجه حاصل از مالیات (حتی نفت هم به دلیل عمومی بودن آن، میتواند برداشت از دارائی من محسوب شود) به اولویتها و خواستهای نزدیک به خواست من، بسیار مهم است و باعث افزایش رضایت من از دولت ازسوئی و بهینه شدن تخصیص در اثر افزایش رفاه من از درآمدم (که حالا بخشی از آن را به شما داده ام) شود.

 

تخصیص بودجه به موضوعاتی که خواست گروههای بزرگی از جامعه نیست، دادن بودجه به ساختارهای بسیار ناکارآمد که به جز تصمیم گیری متمرکز و سراسری ظاهرا چیزی بلد نیستند و تصمیم آنها برای تهران با روستای چند خانواره و مرزی یکسان است، عین ظلم در حق مالیات پرداخت کنندگان است.

 

تخصیص بودجه به مدیران ارشد آموزش و پرورشی که عاجز از یک تصمیم درست برای ارتقاء کیفیت آموزشی در شرایط کرونا هستند و مهمترین دغدغه آنها تصویر دو دختر روی کتاب است و ریش مردان در محتوای کتاب است تا پرورش انسانهای خلاق، عین ظلم به پرداخت کنندگان مالیات است.

 

تخصیص بودجه به مدیران ارشد مسکن که ماهها است با طرحهای رنگارنگ خود، صرفا بودجه حرام کرده و سامانه-های به درد نخور طراحی کرده اند و طرحهای شکست خورده ای چون مسکن ملی و مسکن مهر و ودیعه مسکن و سامانه خانه های خالی و ... کرده اند، عین ظلم به مالیات دهندگان است.

 

تخصیص بودجه به دستگاههای عریض و طویلی که صرفا مانع کسب و کار مردم شده و راندمان آنها رساندن شاخص کسب و کار ایران  به 127 و افت 10 رتبه ای در شاخص نوآوری است، ظلم به مالیات دهندگان است.

تخصیص بودجه به دستگاههایی که به اسم دین و مذهب، بیشترین گریز از دین را سبب شدند، ظلم به پرداخت کنندگان مالیات است.

منبع: https://t.me/maolad

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: