مهدی پازوکی

دکتر مهدی پازوکی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مسئولیتهای مهم: