تيمور رحماني

دکتر تیمور رحمانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

 کتابها طبق خانه کتاب

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1367

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1371

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1378